Regulamin

REGULAMIN PORTALU MOJA PRZESTRZEŃ

§ 1. DEFINICJE

PORTAL mojaprzestrzen.org – portal internetowy  o szeroko rozumianej tematyce projektowania i aranżacji wnętrz umożliwiający swoim użytkownikom tworzenie własnych aranżacji wnętrz, działający pod domeną mojaprzestrzen.org, znajdujący się pod adresem URL http://www.mojaprzestrzen.org.

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu mojaprzestrzen.org, która wypełniła formularz rejestracji i zaakceptowała niniejszy Regulamin.

PRODUCENT – profil firmowy zawierający informacje o firmie zapisane w portalu mojaprzestrzen.org a udostępnionych dobrowolnie przez firmę, zawierający dane kontaktowe, adres email oraz inne informacje określające profil działalności firmy.

Użytkownik PORTALU - każda osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w serwisie jako: UŻYTKOWNIK lub PRODUCENT

Profil – zbiór informacji o użytkowniku zapisany w portalu mojaprzestrzen.org udostępnionych dobrowolnie przez Użytkownika lub Producenta, zawierający dane osobowe, kontaktowe, adres email oraz inne podstawowe informacje określające zainteresowania i aktywność użytkownika.

Aktualności – najświeższe, aktualne informacje zamieszczane w serwisie mojaprzestrzen.org

Newsletter – system serwisu mojaprzestrzen.org informujący za pomocą krótkiego e-maila zarejestrowanych użytkowników serwisu o aktualnych wydarzeniach związanych z tematyką portalu, konkursach, przetargach, nowościach firmowych

Projektowanie 3D – narzędzie umożliwiające przeglądanie, tworzenie oraz prezentację na stronach portalu mojaprzestrzen.org trójwymiarowych projektów.

Abonament – opłacone prawo do korzystania z określonych, dodatkowych usług oferowanych przez serwis mojaprzestrzen.org.

Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamieszczająca w serwisie ogłoszenie płatne.

Reklama – ogłoszenie płatne zamieszczone na portalu mojaprzestrzen.org

Regulamin – regulamin określający warunki korzystania z serwisu mojaprzestrzen.org

§ 2. PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Każde zalogowanie się na stronę Portalu przez Użytkownika Portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

​2. Użytkownik Portalu jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób nie naruszający przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownik Portalu jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz korzystanie z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników Portalu.

§ 3. ZASADY DZIAŁANIA SERWISU I PŁATNOŚCI

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników Portalu ze strony mojaprzestrzen.org zwanego dalej Portalem.

2. Właścicielem Portalu jest DIGITEK Marcin Kiec z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37, 02-672 Warszawa, NIP 844-195-56-72, REGON 146666697 zwanym dalej DIGITEK

3. Portal obejmuje serwis internetowy oraz usługi elektroniczne udostępniane przez DIGITEK we własnym imieniu w domenie internetowej mojaprzestrzen.org i jej subdomenach.

4. Za pośrednictwem Portalu możliwe jest skorzystanie z treści i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie.

5. W ramach Portalu prezentowane są treści informacyjne o różnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług oferowanych przez DIGITEK lub/i osób trzecich. Portal nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść reklam zawartych na stronach Portalu i jej podstronach. Odpowiedzialność tę ponoszą wyłącznie ich ogłoszeniodawcy.

6. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne za wyjątkiem usług dodatkowych wyszczególnionych w zakładce Abonament.

7. Płatności za usługi można dokonać przelewem na konto DIGITEK lub poprzez system PayU. Dopuszczalna jest płatność przy pomocy kart płatnicznych.

8. Użytkownik udostępniając w Portalu dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych przez DIGITEK zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883).

9. Korzystanie z Portalu odbywa się na podstawie niniejszych Zasad, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszych Zasad odsyłają do uregulowań szczególnych.

10. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na korzystanie z Portalu w oparciu o niniejsze Zasady poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej, serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w Portalu.

11. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

12. Należy mieć na względzie, że koszty związane z pozyskiwaniem i udostępnianiem treści w Portalu mojaprzestrzen.org są pokrywane przede wszystkim z przychodów uzyskiwanych przez DIGITEK z tytułu opłat abonamentowych oraz świadczeń reklamowych realizowanych na rzecz Reklamodawców w Portalu. W związku z tym, DIGITEK zastrzega, że treści udostępniane w ramach Portalu mogą być prezentowane łącznie z reklamami.

13. Wszelkie prawa do zarządzania i pobierania pożytków z serwisu mojaprzestrzen.org przysługują wyłącznie DIGITEK.

14. Użytkownik Portalu ma dostęp do swoich danych osobowych w celu ich poprawy lub zmiany.

15. Zamieszczenie przez Użytkowników w serwisie mojaprzestrzen.org swoich danych osobowych uprawnia DIGITEK do skontaktowania się z Użytkownikiem w celach marketingowych.

16. DIGITEK nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych oraz niezbędnymi pracami techniczno-konserwacyjnymi, a także jakiejkolwiek innej odpowiedzialności związanej z działaniem serwisu. Użytkownikowi nie przysługują wobec DIGITEK jakiekolwiek roszczenia związane z działaniem Portalu.

17.
a) Warunkiem tworzenia projektów na Portalu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego w celu założenia indywidualnego profilu Użytkownika oraz udzielenie zgody na wykorzystanie tworzonych projektów przez DIGITEK w celach marketingowych i promocyjnych.
b) Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż każde zalogowanie do serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
c) Wypełniając formularze Użytkownik oświadcza, że: I. podane w nich dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, II. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
d) Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób, który nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów prawa.
e) Projekty tworzone przez Użytkownika mogą być wykorzystane do celów komercyjnych zarówno przez Użytkownika, jak i DIGITEK, ale tylko i wyłącznie z wyraźnym uwzględnieniem i zamieszczeniem informacji w jakim narzędziu i na jakiej stronie został stworzony projekt /mojaprzestrzen.org/.

18. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści udostępniane w ramach Portalu w szerszym zakresie niż wskazany w § 3, punkcie 16 niniejszego Regulaminu lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści, powinna skontaktować się z DIGITEK.

19. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody DIGITEK, treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Portalu DIGITEK może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw DIGITEK lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Portalu, w tym treści o charakterze reklamowym.

§ 4. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Użytkownik PORTALU może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez DIGITEK lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

a) Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać login użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

b) Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji DIGITEK zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

c) DIGITEK rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

d) Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach DIGITEK może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

2. Użytkownik PORTALU ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty dokonania zakupu, bez podania przyczyny.

§ 5. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW

1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Portalu, należą do DIGITEK lub/i do podmiotów współpracujących z DIGITEK i podlegają ochronie prawnej.

2. Zastrzeżenie, o którym mowa w § 4, punkcie 1 powyżej, dotyczy w szczególności:

a) utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;

b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);

c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);

d) nazw domen internetowych;

e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).

3. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności użytkownicy Portalu mogą korzystać z elementów Portalu (w tym narzędzi i usług udostępnianych w ramach Portalu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda DIGITEK (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów).

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania, dotyczące działania serwisu mojaprzestrzen.org można kierować:

a) mailem na adres: biuro@digitek.pl
b) listownie na adres: DIGITEK Marcin Kiec, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
c) telefonicznie (w godzinach pracy) pod numerem +48 22 3702758.

4. DIGITEK zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez wcześniejszego indywidualnego informowania o tym Użytkowników i Reklamodawców (ogłoszeniodawców). Wszelkie zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania w serwisie. Na stronie internetowej mojaprzestrzen.org zawsze dostępna jest aktualna wersja Regulaminu.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w serwisie www.mojaprzestrzen.org